Beskrivning: http://gulliga.se/Dokument/LogaInfo.gif

 

Verksamhetsberättelse för 2014

 

 

 

Föreningen för DGFs historia i korthet

 

Föreningen grundades i slutfasen av den första hungerstrejken, som arrangerades mot etnisk diskriminering på Sergels torg 2004. Hungerstrejken pågick i 67 dagar och blev lyckad och populär. Under perioden 2006 till 2011 arrangerade föreningen, eller medverkade i följande evenemang: Solidaritetsinsats för de drabbade människorna efter en jordbävningskatastrof i Perú. Rafael åkte till Perú med delfinansiering av vår förening och som representant av en solidaritetskommitté som kallades för “Pueblo a pueblo”. Anne-Marie Grave var aktiv i en förening i Husby som heter “Life organization”. A-M arbetade med läxläsning för unga somalier och skaffade medel från kulturstrategiska avdelningen i Stockholm stad till en multikulturell fest i Tensta Träff 2010. DGF arrangerade också en studiecirkel som hette ”Upptäck Sverige för papperslösa och asylsökande människor från olika länder i Latinamerika 4 ggr i Studieförbundet Vuxenskolans regi  från 2006 till 2007.

 

Från och med december 2012, började Rafael och andra medlemmar i föreningen för DGF, förbereda, med inspiration av den GULLIGA visionen, ett övertagande av den försöksodling i Hästa gård(som döptes senare till ”Akalla ekoodling”) där Rafael har varit anställd som projektassistent för Studiefrämjandet Norra Stor Stockholm, finansierad både av Stockholms länsstyrelse och EU.

 

I januari 2013 bestämde Rafael och Anne-Marie att återuppta styrelsearbetet i DGF. Trots motstånd från några medlemmar i föreningens styrelse inledde Rafael och andra sympatisörer en “Hungerstrejk demonstration” på Akalla torg för att rädda ”Akalla ekoodling”. Hungerstrejken fick brett stöd från kunder, grannar, massmedia, fackförening, m.fl. Vi fick en stödlista på nära 900 underskrifter. En del politiker från Miljöpartiet (Mehmet Kaplan) och Vänsterpartiet (Jens Holm) gav sitt offentliga stöd till Akalla eko-odling som idé. Skrivelse har lämnats om stöd till Akalla eko-odling till stadsdelsnämnden Rinkeby-Kista via miljöpartisterna Jakob Denker och Beate Lindberg och en mera allmänt hållen skrivelse till Stockholm stad (fullmäktige) via Daniel Helldén.

 

Under våren 2013 gick 4H Lantbruk AB som arrenderade Hästa Gård i konkurs. Vår förening fick därför förhandla om vatten, el och gödsel via konkursförvaltaren. Odlingsåret 2013 blev gott och många personer kunde köpa grönsaker till ett lägre pris än vanligt för ekologiska produkter. All behållning gick till föreningen.

 

Den nye arrendatorn som tillträdde 1 oktober 2013, var Naturskog AB, lett av Peter Saarikoski. Den 3 oktober hade föreningens ordförande Anne-Marie Grave ett informellt möte med Peter Saariskoski som under samtalets gång blev mer positiv till vår närvaro på Hästa gård och utlovade att det fanns ”en öppning”. Han skulle bara kolla med exploateringskontoret. Vi skickade en skrivelse till exploateringskontoret där vi krävde besked om vi skulle få stanna eller ej och där vi efterfrågade en åtgärdslista för att veta vad som krävdes för att få stanna. Vi fick aldrig något svar från Exploateringskontoret trots att vi hade adresserat brevet till officiell adress och särskilt till Åsa Wigfeldt. I december kom ett slutgiltigt besked från Kronofogden att vi skulle avhysas den 21 januari 2014. Peter Saariskoski meddelade 18 december att vi inte längre skulle få stanna. Inom en vecka kom negativt besked  efter vår överklagan till Kronofogden om att avhysningen skulle genomföras likväl.Det blev bråda tider med att transportera och bränna upp så mycket grejor som möjligt för att inte behöva betala en dryg flyttkostnad genom Kronofogden. Dock hade Kronofogdens utredning efter överklagandet lett till ett beslut den 2 dec om hur stor kostnaden skulle bli, omkring 12.000 kr. vilket vi inte fick veta förrän långt efteråt.

 

Avhysningsdagen av Akalla ekoodling, den 21/1 2014

 

Vi anordnade ett event med uppträdanden, tal, eld, och dans under det att kronofogden plockade med sig våra saker. Seif och Rafael och Damir hade delat ut flygblad i närområdet. Ca 40 personer kom. Flera journalister från olika media var närvarande och skrev artiklar i Etc Stockholm, Proletären och Norra Sidan. Kronofogden gav oss en respit på några dagar till för att forsla bort det sista.

 

Rafaels strejk på triangeln - sista striden för ekoodlingen.

 

Tillstånd från polisen söktes för 1 februari till sista februari. Rafael sov i tält på trafiktriangeln vid Akallavägen och vi hade flera träffar med sympatisörer där. Banderoller och informationsskyltar målades och sattes upp. Samtidigt blossade en strid upp med Naturskog AB. Elanslutningen i vårt odlingsområde avbröts. Peter Saarikovskis personal krossade en av skyltarna på triangeln. De kvarvarande kaninerna som rymt dödades.  Aktionen vid trafiktriangeln avbröts 26 februari och hela området städades. I denna länk finns mer info om strejken https://bambuser.com/v/4383290

 

Fernando Garcia Dorys strävan att vi skulle få odla på Eggeby gård

 

I samband med att avhysningen var ett faktum startade konstnärerna Fernando Garcia Dory och Erik Sjödin ”Hästa gård” Social Cultivation Initiative. De strävat efter att använda konst  för att skapa social förändring och bygga hållbara samhällen. En intern Facebook grupp bildades där Fernando bl.a. skrev:

 

Let´s transform it into courage to go forward, and reconstitute the project! They cannot evict our ideas !

 

Fernando försökte ordna ett kontrakt genom Tensta konsthall och Eggeby gård där vi skulle få odla på 2500 kvm säsongen 2014. Detta skulle ske i en nybildad förening som Fernando föreslog kunde heta Eggeby Ecoodling Gulliga Folkrörelsen (EEGF). Verksamheter som skulle ingå var t.ex. Eriks Konstkollo, Damirs Capoeira och Permakulturverkstad, Anne-Maries stickningsverksamhet. Fernando hade konstprojekt pengar (ca 20.000 kr) som han erbjöd sig använda för byggnation av växthus, förråd och bevattningsanläggning. Trots att Eggeby gårds representanter var positiva, kunde planerna inte förverkligas. Stockholms stad och Hästa gård under Naturskog AB har ansvar även för större delen av åkrarna runt Eggeby Gård och de gick inte med på att vi kunde bruka jorden där.

 

 

 

Hjulstaodlingen

 

Avhysningen skadade vår förening på flera olika sätt. Det som skadade oss mest ekonomiskt var lagringskostnader i Shurgard på ca- 1500 kr/månad. Efter förhandlingar med Blå Vägen fick vi så småningom möjlighet att odla i Hjulsta på ca. 2000 kvm. Odlingssäsongen blev försenad p.g.a olika hinder och prioriteringar. Under denna säsong hann vi bara odla följande växter:potatis, sallad, squash, pumpor och några kryddväxter. Men resultatet blev undermåligt, rådjuren åt upp de flesta plantorna och resten blev förstörda av nattfrost. Verksamheten bidrog trots allt till olika möten och samtal och vi arrangerade ”Pachamanca”-matlagning i två tillfällen med femtiotal deltagare.

 

De engagerade personerna under denna säsong var inte så många. Därför tog Rafael huvudansvaret trots sin sjukdom (Frozen schoulder). Anita var också ansvarig för kryddväxter. Damir hade en grupp sommararbetande ungdomar som odlade solrosskott. Andra som var närvarande vid odlingen var Anne-Marie, Hannes Norr  och Seif Bouzid. Under sensommaren 2014 skördade vi vilda växter som svinmålla, Amarantus, Åkersenap och kirskål, vilka användes vid tillverkning av piroger. Pirogerna såldes på Stadsodlarfestivalen i Fatbursparken i Medbogarplatsen-Stockholm den 6 september. De gick åt som smör i solsken.

 

Walking through Hästa Gård

 

Under hösten tog Anne-Marie Grave initiativ till skapandet av ett textilt konstverk på Tensta konsthall. Avsikten var att bearbeta den traumatiska tiden under hösten 2013 och våren 2014. Den första träffen började med en promenad omkring vår gamla odlingsplats på Hästa gård.  Marken där vi odlat var helt demolerad. Vi tog några bilder som sedermera ingick i collaget. Tre ggr därefter på söndagar fick vi husera på Tensta Konsthall där vi arbetade med collaget.  Deltagare var Eric Sjödin, John Freddy, Seif Bouzid, Anita Karp, Rafael Altez samt några nya deltagare. Det hela leddes av Anne-Marie. Slutarbetet av konstverket sköts på framtiden.

 

Studiecirklar

 

Föreningen började hösten 2014 driva studiecirklar på Medborgarskolan i Hjulsta torg. Ämnen för studiecirklarna var föreningsdemokrati, ekoodling, biodling, återvinning av textilt material, byggande av drivbänk, m.fl. Anne-Marie och Rafael höll några föreläsningar för Medborgarskolans fas3-personer och hade även pausgympa med dem. A-M fick undervisa i klädsömnad några gånger, tills kursen avbröts av deras handledare på oklara grunder. Rafael höll en lektion i snickeri för samma grupp.  Vårt samarbete med Medborgarskolan blev inte det bästa.

 

Rumänska stickerskor av bägge könen

 

Anne-Marie har initierat och drivit stickgrupper där romer/EU-migranter lärt sig sticka för att  kunna sälja halsdukar i lyxiga garner och vackra färger. De träffades till en början på Cyklopen varje onsdag, sedan hemma hos Johanna Persson i Högdalen.

 

Brödutdelning till EU-migranter

 

Under hösten inleddes ett samarbete med Saltå Kvarn. Bröd och bullar som inte gått åt under dagen delas ut till olika föreningar under kvällen för vidarebefordran till fattiga EUmigranter och flyktingar. Vår förening har fått förtroendet att hämta bröd på fredagar.

 

Externa samarbeten

 

Blå vägen

 

Efter samarbetsdiskussioner gick Blåvägen med på att tillåta oss flytta vår traktor till deras verksamhetsställe i Hjulsta koloniområde. Vi passade på att bygga ett provisoriskt förråd för att flytta även andra mindre värdefulla tillhörigheter som vår förening ägde efter avhysningen. Materialet som använts och sättet att bygga går mot alla etablerade regler men det var en akutekonomisk lösning för vår förening. Blå vägen betalade (2000kr) transport av vår traktor från förråd till Blå vägens område i Hjulsta. Tanken var att reparera och använda gemensamt. Traktorn blev dock inte använd som det var tänkt p.g.a. svårigheter att reparera.

 

Tensta konsthall

 

Den 12 december 2013 visade på Tensta Konsthall Erik Sjödin & Fernando Garcias film ”Two hectares” om Akalla ekoodling 2013. I samband med detta anordnades en öppen debatt om Akalla ekoodlings framtid med inbjudna deltagare (exploateringskontoret, Naturskog AB, Hästa gårds vänförening, Maria Mutt, m.fl). Tyvärr kom ingen ansvarig från Stockholms stad, eller Naturskog AB. Detta kan vara bevis på att de bagatelliserat vår förening och betydelsen av stadsodling.

 

I samverkan med Tensta konsthall arbetade vi (som tidigare nämnts) under fyra söndagar fram det textila konstverk som senare använts vid olika evenemang.

 

Konstfack (Sergio Montero Bravo) hade också ett samarbete med Tensta konsthall där konstfackelever hade i uppgift att designa och tillverka olika objekt som examensarbeten, var av ett var ett soppkök på hjul, som de donerade till vår förening.

 

Föreningen Hem (Sven Hovmöller)

 

Vi hade redan före avhysningen kontaktat romer som hjälpte oss med flytten. Vi skänkte bort vår husvagn i utbyte mot tjänster. Sedan inledde vi ett samarbete med föreningen Hem för att hjälpa EU-migranter. Till exempel deltog vi i en antirasistisk demonstration i Kista Centrum för att stödja romer som hade trakasserats av rasistiska ungdomar.

 

Norra Järva stadsdelsråd

 

Den 25/1 startades ett samarbete med Norra Järvas stadsdelsråd som grundades då. Vi tog upp frågor om gröna jobb och stadsodling på Järvafältet och valdes till ekologiarbetsgruppen. I maj 2014 anordnades Husbydagen där vi hade ett bord och informerade om vår förening.

 

Wikimedia

 

Rafael har kontakt med Wikimediaföreningen i Sverige för att utveckla internetanvändning som passar med vår vision. Vi fick instruktioner för att använda/producera bl.a. Wikipedia och andra material på nätet.

 

Peruanos en Suecia

 

Vår förening har hjälpt och sponsrat aktiviteter som Peruanos en Suecia(Peruaner i Sverige) har

 

arrangerats.  T.ex. hjälp med ansökan om polistillstånd för politiska demonstrationer, och bidrag med

 

 mat, m.fl.

 

Samarbete med bönder i Norrtälje

 

Under hösten 2014 inleddes och samtal om samarbete med Christer och Esbjörn i Utål, Norrtälje. Styrelsen besökte deras bondgård i september. De är intresserade av kravodling och att eventuellt hyra ut land. Vi hoppas att vi  i framtiden ska få möjlighet att odla där.

 

Fönster för växthus

 

I slutet av 2014 fick föreningen ett hundratal 30-talsfönster från en fastighet i Traneberg. Vi transporterade dessa till Hjulsta odlingsområde i flera omgångar under julhelgen. Vi erbjöd Blå vägen att ta del av detta, vilket de med glädje gjorde. Fönstren var tänkta att användas för att bygga växthus och drivbänkar för förodling under våren 2015.

 

Klimatsverige

 

Rafael deltog i ett möte den 15 november 2014 med trettiotal klimatorganisationer som tillsammans bildade nätverket Klimatsverige.  Huvudsyftet med samarbetet var att kämpa mot klimatförendringar och för att skapa en starkare och bredare klimatrörelse i Sverige. Arbetet i arbetsgrupperna resulterade i nätverket KlimatSverige. Vår förening försökte profilera sig i klimatkampen som en ledande kraft inom stadsodling. Mer detaljer kan läsas i www.klimatisverige.se

 

Övriga klimat- och miljöfrågor

 

Under hösten deltog vi i en protest mot Förbifart Stockholm utanför Stadshuset i samband med att den nya majoriteten startade sin verksamhet där. Vi satte även upp banderollen ”Eko-grönsaker åt alla” utanför Stadshuset.  Sedan har vi fortsatt kampen i Järva fält område tillsammans med andra föreningar.

 

 

 

Lista över styrelsemöten 2014

 

20140502

Styrelsemöte

20140509

Styrelsemöte

20140902

Styrelsemöte

20140916

Styrelsemöte

20141021

Styrelse+IsaTuran, Clara Bergman

20141214

Årsmöte 2013

20141216

Konstituerande styrelsemöte

20141220

Styrelsemöte